Có 1 kết quả:

冥蒙 minh mông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mơ hồ, không rõ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mơ hồ, không rõ.