Có 1 kết quả:

冥昧 minh muội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tối tăm mờ mịt.

Một số bài thơ có sử dụng