Có 2 kết quả:

拏破倫 nã phá luân拿破崙 nã phá luân

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiên âm của Napoléon, tên một vị hoàng đế anh hùng của nước Pháp ( 1769-1821 ).

Từ điển trích dẫn

1. “Nã Phá Luân” 拿破崙: Hoàng đế Pháp Quốc Napoléon Bonaparte (1769-1821).