Có 2 kết quả:

奴隶 nô lệ奴隸 nô lệ

1/2

nô lệ

giản thể

Từ điển phổ thông

nô lệ, đầy tớ