Có 1 kết quả:

農機 nông cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máy móc dùng vào việc làm ruộng.