Có 3 kết quả:

掿 nạch搦 nạch疒 nạch

1/3

nạch

U+63BF, tổng 11 nét, bộ thủ 手 + 8 nét

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cầm, nắm. § Xưa dùng như “nạch” 搦.
2. (Động) Nặn, nắn.
3. (Động) Dẫn dụ, gây ra. ◎Như: “nạch chiến” 掿戰 gây chiến.

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

nạch [nhược]

U+6426, tổng 13 nét, bộ thủ 手 + 10 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. bắt giữ
2. quắp, cầm
3. xoa bóp

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đè nén. ◇Tả Tư 左思: “Nạch Tần khởi Ngụy” 搦秦起魏 (Ngụy đô phú 魏都賦) Đè ép Tần mà nâng đỡ Triệu.
2. (Động) Cầm, nắm. ◎Như: “nạch quản” 搦管 cầm bút.
3. (Động) Xoa, vuốt, mài, xát. ◇Ban Cố 班固: “Nạch hủ ma độn” 搦朽磨鈍 (Đáp tân hí 答賓戲) Xát gỗ mục mài lưỡi cùn.
4. (Động) Gây ra, gây hấn. ◎Như: “nạch chiến” 搦戰 khiêu chiến. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thứ nhật, nhân báo Đinh Nguyên dẫn quân thành ngoại nạch chiến” 次日, 人報丁原引軍城外搦戰 (Đệ tam hồi) Hôm sau, có người báo tin Đinh Nguyên dẫn quân đến thành ngoài thách đánh.
5. (Động) Bắt. ◎Như: “nạch thủ” 搦取 bắt lấy.
6. § Ta quen đọc là “nhược”.

Từ điển Thiều Chửu

① Bắt.
② Cầm.
③ Quắp, như súc nạch 搐搦 co quắp.
④ Xoa bóp. Ta quen đọc là chữ nhược.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cầm, nắm: 搦管 Cầm bút;
② Bắt;
③ Quắp: 搐搦 Co quắp;
④ Xoa bóp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống tay lên. Tì lên — Cầm nắm— Ta có người quen đọc Nhược.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

nạch

U+7592, tổng 5 nét, bộ nạch 疒 + 0 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

bộ nạch

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tật bệnh.
2. (Động) Dựa vào, tựa.

Từ điển Thiều Chửu

① Tật bệnh.

Từ điển Trần Văn Chánh

Tật bệnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức yếu mà phải dựa vào — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Nạch.

Tự hình 5

Dị thể 3