Có 1 kết quả:

納卷 nạp quyển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nộp bài thi ( trong thể lệ khoa cử thời xưa ). Hoa Tiên có câu: » Y kì nạp quyển đề danh, trận thu cờ trống luỹ thành một ai «.