Có 1 kết quả:

癑 nồng

1/1

nồng [nung, nùng]

U+7651, tổng 18 nét, bộ nạch 疒 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Thiều Chửu

Như 膿

Tự hình 2

Dị thể 2