Có 4 kết quả:

腇 nỗi餒 nỗi餧 nỗi馁 nỗi

1/4

nỗi

U+8147, tổng 12 nét, bộ nhục 肉 + 8 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: uỷ nỗi 腲腇)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Ổi nỗi 腲腇.

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

nỗi

U+9912, tổng 15 nét, bộ thực 食 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đói
2. đuối, kém
3. ươn, thối

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đói. ◎Như: “đống nỗi” 凍餒 đói rét. ◇Thái Bình Quảng Kí 太平廣記: “Ngô gia bổn San Đông, lương điền sổ khoảnh, túc dĩ ngự hàn nỗi, hà khổ cầu lộc” 吾家本山東, 良田數頃, 足以禦寒餒, 何苦求祿 (Lữ Ông 呂翁) Nhà ta gốc ở Sơn Đông, ruộng tốt vài trăm mẫu, đủ để khỏi đói lạnh, tại sao phải khổ sở đi cầu bổng lộc.
2. (Danh) Người bị đói. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Chẩn dữ bần nỗi, bất tuyên kỉ huệ” 賑與貧餒, 不宣己惠 (Lương Thống truyện 梁統傳) Cứu giúp người nghèo đói, không rêu rao ơn huệ.
3. (Động) Làm cho đói. ◇Mạnh Tử 孟子: “Tắc đống nỗi kì thê tử” 則凍餒其妻子 (Lương Huệ Vương hạ 梁惠王下) Thì sẽ làm cho vợ con đói rét.
4. (Động) Đuối, nhụt, mất dũng khí, nản lòng. ◎Như: “thắng bất kiêu, bại bất nỗi” 勝不驕, 敗不餒 thắng không kiêu, bại không nhụt.
5. (Tính) Ươn, thối. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngư nỗi nhi nhục bại bất thực” 魚餒而肉敗不食 (Hương đảng 鄉黨) Cá ươn, thịt thối chẳng ăn.

Từ điển Thiều Chửu

① Đói, đói rét gọi là đống nỗi 凍餒.
② Đuối. Như khí nỗi 氣餒 đuối hơi, kém sức.
③ Ươn, thối. Như sách Luận Ngữ 論語 nói: Ngư nỗi nhi nhục bại bất thực 魚餒而肉敗不食 (Hương đảng 鄉黨) cá ươn, thịt thối chẳng ăn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đói;
② Chán nản, nản lòng: 勝不驕,敗不餒 Thắng không kiêu, bại không nản;
③ (văn) Thối, thối rữa, (cá) ươn: 魚餒而肉敗不食 Cá ươn và thịt thối (thì) không ăn (Luận ngữ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết đói — Cá ươn, thối.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

nỗi [uỷ]

U+9927, tổng 16 nét, bộ thực 食 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) § Xem “ủy” 餵.
2. Một âm là “nỗi”. (Danh) Đói. § Cũng như “nỗi” 餒.

Từ điển Thiều Chửu

① Chăn nuôi. Cho giống muông ăn gọi là uỷ. Một âm là nỗi. Đói.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đói (như 餒).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Nỗi 餒 — Một âm khác là uỷ. Xem uỷ.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

nỗi

U+9981, tổng 10 nét, bộ thực 食 + 7 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đói
2. đuối, kém
3. ươn, thối

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 餒.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đói;
② Chán nản, nản lòng: 勝不驕,敗不餒 Thắng không kiêu, bại không nản;
③ (văn) Thối, thối rữa, (cá) ươn: 魚餒而肉敗不食 Cá ươn và thịt thối (thì) không ăn (Luận ngữ).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 餒

Tự hình 2

Dị thể 1