Có 1 kết quả:

怒色 nộ sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mạt giận dữ.

Một số bài thơ có sử dụng