Có 2 kết quả:

內刀 nội lực內力 nội lực

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con dao, cây đao dùng để chém kẻ có tội trong quân đội — Người lính giữ việc chém kẻ có tội trong quân đội. Đoạn trường tân thanh có câu: » Lệnh quân truyền xuống nội đao, thề sao thì lại cứ sao gia hình «.

Từ điển trích dẫn

1. Trong vật lí học, hệ thống những thành phần động lực bên trong, tác dụng lẫn nhau. ★Tương phản: “ngoại lực” 外力.
2. Sức mạnh bên trong.