Có 2 kết quả:

挪动 na động挪動 na động

1/2

na động

giản thể

Từ điển phổ thông

chuyển động, di chuyển, di động

na động

phồn thể

Từ điển phổ thông

chuyển động, di chuyển, di động