Có 1 kết quả:

銀紙 ngân chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấy bạc, tức loại giấy mạ bạc, ta gọi là giấy thiếc — Tiền giấy. Giấy bạc.