Có 1 kết quả:

銀庫 ngân khố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi cất giữ tiền bạc. Kho bạc.