Có 1 kết quả:

銀鑛 ngân khoáng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ quặng có bạc. Quặng bạc — Cũng chỉ mỏ bạc.