Có 1 kết quả:

銀策 ngân sách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sổ tính toán tiền bạc ra vào.