Có 1 kết quả:

言詞 ngôn từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói — Lời văn.

Một số bài thơ có sử dụng