Có 1 kết quả:

五虎 ngũ hổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm vị danh tướng của nhà Thục Hán thời Tam quốc, gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm vị danh tướng của nhà Thục Hán thời Tam quốc, gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu.