Có 1 kết quả:

五福 ngũ phúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm thứ hạnh phúc: “phú, quý, thọ, khang, ninh” 富, 貴, 壽, 康, 寧.
2. Có thuyết nói “ngũ phúc” 五福 gồm: “thọ, phú, quý, an lạc, tử tôn chúng đa” 壽, 富, 貴, 安樂, 子孫眾多.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm điều may mắn ở đời, gồm Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh.

Một số bài thơ có sử dụng