Có 1 kết quả:

牛酪 ngưu lạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất mỡ béo lấy từ sữa bò, tức là bơ ( Beurre ).