Có 1 kết quả:

艾滋病 ngải tư bệnh

1/1

ngải tư bệnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh AIDS