Có 1 kết quả:

玉趾 ngọc chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gót ngọc, chỉ bước chân người khác.