Có 1 kết quả:

玉照 ngọc chiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm ảnh đẹp như ngọc, tiếng gọi tấm ảnh chụp chân dung người khác.