Có 1 kết quả:

玉筍 ngọc duẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Búp măng mọc, chỉ ngón tay thon đẹp của phụ nữ — Nghĩa bóng: Nhiều người tài giỏi như măng ngọc. Đời Đường Lí Tông tuyển được nhiều danh sĩ. Người đương thời gọi là Ngọc Duẫn. » Tôi mọn dựa đôi hàng ngọc duẫn «. ( Hồng Đức thi tập ).

Một số bài thơ có sử dụng