Có 1 kết quả:

玉莖 ngọc hành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thân cây bằng ngọc, chỉ dương vật của đàn ông.