Có 1 kết quả:

玉顔 ngọc nhan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuôn mặt ngọc, mặt đẹp.