Có 1 kết quả:

玉壐 ngọc tỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ấn bằng ngọc, tức ấn truyền quốc của ông vua.