Có 1 kết quả:

誤點 ngộ điểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ sai lầm. Điểm sai lầm.