Có 1 kết quả:

誤解 ngộ giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiểu sai.