Có 1 kết quả:

兀者 ngột giả

1/1

ngột giả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người thọt chân

Một số bài thơ có sử dụng