Có 1 kết quả:

御林 ngự lâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rừng, vườn riêng của vua.