Có 1 kết quả:

迎敵 nghênh địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đón giặc tới mà đánh.