Có 1 kết quả:

迎機 nghênh cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đón lấy dịp tốt.