Có 1 kết quả:

迎引 nghênh dẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếp đón.