Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

nghi��i���m