Có 1 kết quả:

疑難 nghi nan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngờ vực, cho là khó biết sự thật.