Có 2 kết quả:

疑問 nghi vấn疑问 nghi vấn

1/2

nghi vấn

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghi vấn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngờ vực mà hỏi cho rõ.

nghi vấn

giản thể

Từ điển phổ thông

nghi vấn