Có 1 kết quả:

嚴查 nghiêm tra

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm xét hạch hỏi gắt gao. Truyện Trê Cóc có câu: » Truyền cho thảo trát vô đòi, Mấy danh chứng tá giải hồi nghiêm tra «.