Có 2 kết quả:

侥倖 nghiêu hãnh僥倖 nghiêu hãnh

1/2

Từ điển phổ thông

cầu may, cầu lợi

Từ điển phổ thông

cầu may, cầu lợi

Một số bài thơ có sử dụng