Có 1 kết quả:

外感 ngoại cảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xúc động vì cảnh bên ngoài — Bị bệnh do thời tiết bên ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng