Có 2 kết quả:

外号 ngoại hiệu外號 ngoại hiệu

1/2

ngoại hiệu

giản thể

Từ điển phổ thông

tên riêng, tên hiệu

ngoại hiệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên riêng, tên hiệu