Có 2 kết quả:

外長 ngoại trưởng外长 ngoại trưởng

1/2

ngoại trưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

ngoại trưởng, bộ trưởng bộ Ngoại giao