Có 1 kết quả:

頑童 ngoan đồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa trẻ cứng đầu, khó dạy.