Có 1 kết quả:

頑婦 ngoan phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà tham lam — Người đàn bà cứng đầu.