Có 1 kết quả:

頑癬 ngoan tiển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh hắc lào.