Có 1 kết quả:

原先 nguyên tiên

1/1

nguyên tiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ban đầu, từ đầu