Có 1 kết quả:

月俸 nguyệt bổng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền lĩnh hàng tháng.