Có 1 kết quả:

閒放 nhàn phóng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rảnh rỗi buông thả, không bị bó buộc bởi công việc.

Một số bài thơ có sử dụng