Có 1 kết quả:

人本主義 nhân bản chủ nghĩa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tư triều phát khởi vào cuối thế kỉ mười ba tại Âu Châu thời Phục hưng, chủ trương thoát li thế lực Giáo hội, cổ xúy giáo dục nhân văn, tôn trọng giá trị con người. § Cũng gọi là “nhân văn chủ nghĩa” 人文主義.