Có 2 kết quả:

人羣 nhân quần人群 nhân quần

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đoàn người, chỉ chung loài người.

Một số bài thơ có sử dụng